Yhdistyksen säännöt

Tulosta
Viimeksi päivitetty 27.03.20131 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tähtitieteellinen yhdistys Arktos ry ja sen kotipaikka on Oulun
kaupunki.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on olla yhdyssiteenä tähtitiedettä harrastavien välillä sekä
levittää tähtitieteen harrastusta ja tietoutta Pohjois-Suomessa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi:
- järjestää tilaisuuksia, joissa käsitellään tähtitieteellisiä kysymyksiä;
- järjestää tähtinäytäntöjä;
- hankkia ja välittää jäsenilleen toimialaansa kuuluvaa kirjallisuutta ja tähtitieteellisiä
havaintovälineitä; sekä
- harjoittaa tähtitieteellistä julkaisu-, valistus- ja havaintotoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja
testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäsenistön muodostavat vuosijäsenet, vakinaisjäsenet ja kunniajäsenet.
Yhdistyksen vuosijäseneksi haluavan on ilmoittauduttava yhdistyksen hallitukselle, joka ratkaisee pyrkijän anomuksen. Yhdistyksen hallitus voi harkintansa mukaan kutsua yhdistyksessä aktiivisesti toimineita vuosijäseniä vakinaisjäseniksi.
Kunniajäseneksi hallitus voi kutsua yhdistyksen tarkoitusperiä erityisen ansiokkaasti
edistäneen henkilön. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, mikäli jäsen:
- on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä
sitoutunut;
- on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
yhdistystä; tai
- ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Hallituksen on ennen erottamispäätöstään annettava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus
selityksen antamiseen asiassa, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta
jättäminen. Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen syy.

Vuosijäsenen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, mikäli hän on jättänyt kahtena
peräkkäisenä vuonna jäsenmaksun maksamatta.

4 § Jäsenmaksut

Yhdistyksen vaalikokous määrää vuosijäsenen vuotuisen jäsenmaksun. Yhdistyksen hallitus määrää vakinaisjäsenmaksun suuruuden, jonka vakinaisjäseneksi aikova maksaa kertamaksuna. Kunniajäsenet ja
vakinaisjäsenet eivät suorita vuotuista jäsenmaksua.

5 § Yhdistyksen kokous

Yhdistys pitää vuosittain helmikuussa pidettävän vuosikokouksen sekä marraskuun 15.
päivän ja joulukuun 15. päivän välisenä aikana pidettävän vaalikokouksen. Lisäksi
yhdistys kokoontuu ylimääräisiin kokouksiin, mikäli:
- yhdistyksen kokous niin päättää;
- hallitus katsoo siihen olevan aihetta; tai
- vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä ilmoittamansa
asian käsittelyä varten.

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle postitse lähetettävillä kutsuilla, joiden
tulee olla lähetettynä seitsemän päivää ennen kokousta, tai ilmoittamalla levikiltään
suurimmassa Oulun päivälehdessä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

6 § Varsinaiset yhdistyksen kokoukset

Vuosikokouksessa käsitellään:
- kokouksen avaus;
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa;
- hyväksytään kokouksen työjärjestys;
- esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja
toiminnantarkastajan lausunto;
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille;
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat; sekä
- kokouksen päättäminen.

Vaalikokouksessa käsitellään:
- kokouksen avaus;
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa;
- hyväksytään kokouksen työjärjestys;
- esitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio;
- päätetään seuraavaan vuoden vuosijäsenten jäsenmaksujen suuruus;
- valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä muut jäsenet ja
varajäsenet;
- päätetään tarvittaessa hallitusten jäsenten, varajäsenten ja toimihenkilöiden
toimenkuvat;
- valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tai kaksi
toiminnantarkastajaa;
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat; sekä
- kokouksen päättäminen.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosi- tai vaalikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä
ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

7 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja kaksi muuta jäsentä
sekä kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat
toimihenkilöt, mikäli yhdistyksen kokous ei ole niitä valinnut. Hallituksen toimikausi on
kalenterivuosi.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos vähintään kolme sen jäsentä, joukossa ainakin
toinen puheenjohtaja, on saapuvilla.

8 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen toiminnantarkastuksen suorittaa yhdistyksen kokouksen valitsemat yksi
toiminnantarkastaja tai kaksi toiminnantarkastajaa. Mikäli vaalikokous valitsee vain
yhden toiminnantarkastajan, niin vaalikokouksen on valittava myös varatoiminnantarkastaja.

9 § Nimenkirjoitusoikeus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen jäsenen tai varajäsenen kanssa.

10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkautuminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan
(2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat
yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä
tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

2011. © Oulun Arktos ry
By Joomla 1.7 Templates