Arktoksen historiikki

Tulosta
Viimeksi päivitetty 22.03.2013

Yhdistys on perustettu vuonna 1962, jolloin Oulussa alkoi yliopistolla tähtitieteen luennot. Yhdistyksen ensimmäinen tehtävä oli hankkia perustetulle Oulun yliopiston tähtitieteen laitokselle maa-alue tähtitornia varten, sekä aloittaa tornin rakennustyöt ja etsiä niille sitten rahoittaja.

Yhdistys järjesti ensimmäiset tähtinäytökset Kuusiluodon koulun pihalla, niin kutsutulla Väisälän kaukoputkella, joka ostettiin Helsingistä. Esitelmätilaisuuksia pidettiin useita vuosittain ja osanotto oli runsasta, koska aihe kiinnosti ihmisiä kovasti. Kaupungin alettua rakentaa Puolivälinkankaan vesitornia 1969 yhdistys sai neuvoteltua sinne ensimmäisen tähtitornin, johon ostettiin japanilainen 25 cm:n Newton-peilikaukoputki. Koska torniin murtauduttiin ja kaukoputki pilattiin, jouduimme ostamaan uuden C-8 -peilikaukoputken useine lisävarusteineen (mm. Schmidt-kamera).

Toiminnallisesti 70-luku ja 80-luvun alku olivat vilkasta aikaa. Järjestimme myös silloin mm. useat tähtitieteen alkeiskurssit, peilinhiontakurssit ja kaukoputkenrakentamiskurssit. Meillä oli käytössä myös oma kerhohuone, aluksi vuokratiloissa ja sittemmin kaupungin nuorisotiloissa.

80-luvun alkupuolella lähti liikkeelle suunnitelma oman uuden tornin rakentamisesta Hiukkavaaran maastoon, jonne saimme kaupungilta tontin paikan. Tornia varten teetettiin jopa piirustukset. Kaupunki otti kuitenkin kielteisen kannan rakentamisoikeuteen tontin vaarallisen sijainnin vuoksi räjähdysainevarastojen vieressä.

Uusi tontin paikka löydettiin vuosien 87-88 aikana Paavolasta Ruukin kunnasta, jonne tornia sitten alettiin rakentamaan Ruukin kunnan ja Paavolan kylätoimikunnan aloitteesta. Kupu rakennettiin Kemiran tehtailla, joka lahjoitti rakennustyön ja maalauksen. Omat jäsenemme ja ruukkilaiset osallistuivat innokkaasti talkoisiin. Erityismaininnan ansaitsee jo nyt edesmennyt tontin vuokrannut Eero Heikkilä ja hänen perheensä, jotka osallistuivat hyvin innokkaasti talkoisiin.

Tornin rakennuksen valmistuttua keräsimme rahaa yritysilmoituksilla putkea varten, joka tilattiin Amerikasta. Tilattu putki oli 7-tuumainen refraktori. Koko 70- ja 80-luvulla järjestimme Puolivälinkankaan tornissa hyvin runsaasti yleisönäytöksiä. Kerhoja ja esitelmätilaisuuksia pidettiin 80-luvun loppupuolella ja 90-luvulla Mäntylän nuorisotalossa, jossa meillä oli myös oma kerhohuone. Kerhotoiminta oli siellä vilkasta. Vuosina 1996-1997 Puolivälinkankaan torni remontoitiin.

Vuosina 1975 elokuussa ja 1997 maaliskuussa järjestimme Oulussa tähtipäivät Pohjankartanon tiloissa. Vuoden 1975 kohokohta oli samanaikainen nova Joutsenen tähdistössä. Vuoden 1997 kohokohta oli HYPE-yö Paavolan tornilla jossa myös tiedotusvälineet radio ja televisio olivat mukana. Meillä on ollut myös 70-luvun lopulla suora radiolähetys Puolivälinkankaan tornilta valtakunnan verkkoon sekä olemme paljon olleet mukana alueradiolähetyksissä. HYPE-öitä on järjestetty myös vuonna 1998 ja niitä on tarkoitus jatkaa.

 

The club has been founded in 1962 when astronomy lectures started in the university of Oulu. The first task of the club was to find a site for the university's astronomy division observatory, start construction of the site and find a funding.

The club organized the first star shows at the yard of Kuusiluoto school with so called Väisälä telescope which was bought from Helsinki. Many presentations were held annually and attendance was high because the subject interested city people a lot. When the borough began constructing the water tower of Puolivälinkangas in 1969 the club had a chance to negotiate an observatory there and Japanese 25cm Newton reflector was bought. Because there was a burglary in the tower and telescope was ruined we had to buy a new Celestron 8 reflector with many extra equipment (including Schmidt camera).

Activity in the 70's and start of the 80's was vivid. We organized numerous astronomy basic lectures, mirror grinding and telescope building courses. We also had our own club room at first in rented estate and later in the city's youth property.

In the beginning of 80's the club had a plan of constructing a new observatory into the Hiukkavaara area where the city gave us a place for lot. Blueprints were commissioned. However, the city took a negative stance for the permitted building volume because of its dangerous proximity to explosive storages.

New place for lot was found in 1987-1988 from the town of Paavola, Ruukki municipality where construction started by the initiative of Ruukki municipality and Paavola town committee. The dome was built at the factory of Kemira which donated construction and painting. Our members and Ruukki townspeople participated enthusiastically in the work party. Special credit for already deceased lot renter Eero Heikkilä and his family who also participated eagerly in the building process.

After completion of the observatory we raised money by company advertisements for a telescope which was ordered from America. The ordered telescope was a 7-inch refractor. For the whole 70's and in the 80's we organized a lot of star shows at Puolivälinkangas observatory. Club meetings and presentations were in the end of the 80's and in the 90's at Mäntylä youth center where we also our own club room. Club activity was vivid. In 1996-1997 Puolivälinkangas observatory was repaired.

In August 1975 and March 1997 we held the "Star days" in Oulu at the property of Pohjankartano. The highlight of 1975 event was a coincidental nova in the constellation of Cygnus. The 1997 highlight was HYPE-night at Paavola observatory where the press, radio and television were present. We have also had a live radio broadcast from Puolivälinkangas observatory in the end of the 70's in the nationwide radio and we have been active in local radio broadcasts. HYPE-nights were also held in 1998 and they it's planned to continue the tradition.

2011. © Oulun Arktos ry
By Joomla 1.7 Templates